01. ស្អាតណាស់ (និសា)
02. អាល័យ (ព្រាប សុវត្ថិ)
03. បានជួបប្រុសស្នេហ៍ (សោភា)
04. ចាហួយ និងសង់ខ្យា (សាវ៉េត-និសា-ពេជ្រ)
05. ក្បត់នៅតែក្បត់ (ព្រាប សុវត្ថិ)
06. កុលាបបាត់ដំបង (សាវ៉េត)
07. ជើងមេឃពណ៍ស (រិទ្ធិ-ស្រីពេជ្រ)
08. ដួងច័ន្ទអើយ (វ៉ាន់ណេត)
09. រាត្រីជួបស្នេហ៍ (រិទ្ធិ)
10. សក់វែងអន្លាយ (វ៉ាន់ណេត)

2 comments

  1. khlair sinor // July 4, 2014 at 4:45 AM  

    Funny, Comedy Movies:

    1) => https://www.youtube.com/playlist?list=PLo7sIdy1HgQa1P6BOmjHyQm0K9nd5iOUx

    2) => http://www.youtube.com/playlist?list=PLo7sIdy1HgQZTwE5eEWvxNODibOVOE1rJ

  2. Ponnara Khan // December 16, 2015 at 10:19 PM  

    If you want to visit more Khmer music and song videos, please visit my website: khmer music and khmer song. You can also submit video url from Youtube to our website.