01. រសើណាស់ (ព្រាប សុវត្ថិ)
02. ថើបអូនមួយខ្សឹត (សោភា-និសា-ពេជ្រ)
03. ផ្សងជួបគ្រប់ជាតិ (រិទ្ធិ-ស្រីពេជ្រ)
04. ភរព្រឹកភរល្ងាច (សោភា)
05. ស្នេហ៍ក្នុងពេលរាត្រី (រិទ្ធិ-និសា)
06. បាត់ប្តី (ស្រីពេជ្រ)
07. អនុស្សាវរីយ៍សេកសក (សារ៉េត)
08. ពេលអូនឃ្លាតទៅ (ព្រាប សុវត្ថិ)
09. សង្ឃឹម ឬមិនសង្ឃឹម (វ៉ាន់ណេត)
10. ពង្រស្វាយជ្រំ (សារ៉េត)

0 comments