ចំណងជើង៖
1. ខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯង | សូលីកា
2. បេះដូងអូន មានពាក្យស្មោះដូចមាត់ទែ? | គូម៉ា
3. ហ៊ានក្បត់ហេតុអ្វីមិនហ៊ានបែកគ្នា | អាន វិសាល
4. ឱ្យច្បាស់ម្នាក់ៗ | តាក់ម៉ា
5. មិនប្រាកដថាអូនអាចឱ្យបងភ្លេចគេ | សូលីកា
6. ទោះវាយឱ្យស្លាប់ក៏មិនស្នេហ៍ | តាក់ម៉ា
7. ទូរស័ព្ទរោទិ៍ហូរទឹកភ្នែក | គូម៉ា
8. ធ្វើបាបខ្លួន ព្រោះស្រឡាញ់អូន | គូម៉ា
9. ជូនអូនឱ្យគេផ្ដាច់មុខ | គូម៉ា
10. ពេលណាទើបអូនប្រាប់ថាឈប់ស្រឡាញ់បង | អាន វិសាល

0 comments