ចំណងជើង៖
1. ប៉ុន្មានដងហើយ ដែលអូនក្ប​ត់បង | គូម៉ា
2. ឬគិតថាអូនមិនចេះយំ | សូលីកា
3. ឮឈ្មោះអូន បងខូចចិត្ត | អាន វិសាល
4. ឱបតែទឹកនេត្រា | តាក់ម៉ា
5. រង់ចាំថ្ងៃកាត់ចិត្តពីបង | ស៊ឹម ថៃណា
6. រង្វាន់មួយពាន់ដុល្លារ | គូម៉ា
7. ខ្លួនឯងព្យាបាលខ្លួនឯង | សូលីកា
8. ចាំថាអូនជាសង្សារបង | សុខ សីឡាលីន
9. សុំម្យ៉ាងឱ្យបងភ្លេចអូន | អេនីតា
10. ជាតិក្រោយសុំធ្វើជាសង្សារអូន | គូម៉ា

0 comments